Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Mures
  

--------------------------------------

Precizări importante cu privire la examenele organizate de CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România.

Anual, CECCAR organizează examen de admitere de stagiu în vedere obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate să susțină examenul care să le permită accesul la stagiul de pregătire profesională, în urma căruia, prin absolvirea examenului de aptitudini, pot deveni experți contabili/contabili autorizați.

Vă reamintim că potrivit art. 1, pct. (1), din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat se organizează de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (…). De asemenea, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul Superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu (art. 2, Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat).

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus stabilește că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință că CECCAR este singura entitate avizată, la nivel național, să certifice experți contabili/contabili autorizați. Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii examenelor, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul sesiunilor de pregătire pentru examenul de acces la profesie și pentru examenul de aptitudini.

Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat și la subiectele examenului. Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR.

De asemenea, vă informăm că specialiștii CECCAR care elaborează Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat nu se asociază cu alte publicații ale unor entități care susțin că oferă pregătire în domeniu.

Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestui examen, vă rugăm să vă adresați exclusiv CECCAR.

 

Vă mulțumim!

 --------------------

Examen de acces la stagiu

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat 

 

Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017
Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 6 şi 13 octombrie 2018 dupa cum urmeaza:
 • În ziua de 6 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 13 octombrie 2018 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;
 • Depunerea dosarelor de înscriere pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu se poate face la filialele teritoriale până la data de 7 septembrie 2018.

 -----------------------------------------------------------

        Informaţii suplimentare cu privire la înscrierea la examen şi la cursul de pregatire al examenului se pot obţine de la sediul filialei din Tg.Mureş, str.Marton Aron nr. 14, telefon 0265-268798.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil

 

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vedrea obţinerii calităţii de contabil autorizat

Programa aferentă examenului de admitere la stagiu în vedrea obţinerii calităţii de contabil autorizat

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Înscrierile la examenul de admitere la stagiu se fac la filiala C.E.C.C.A.R. de domiciliu pe baza următoarelor documente:
- Cererea de înscriere;
- Certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
- Curriculum vitae;
- Copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice (pentru expert contabil), respectiv studii medii (pentru contabil autorizat), cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
- Certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
- Copie după actul de identitate(CI/BI);
- 3 fotografii tip buletin.
- dosar cu sina
Examenul de admitere la stagiu este organizat de C.E.C.C.A.R. în conformitate cu Regulamentul privind accesul la profesie, aprobat prin H.G. nr. 227/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 187/11.03.2008.
 
Formulare:  Cerere de inscriere     AICI                  Curriculum Vitae     AICI

Pentru cresterea nivelului de pregatire al candidatilor la examenul de admitere la stagiu si sprijinirea celor care doresc sa acceada la stagiul de expert contabil si de contabil autorizat, filiala organizeaza cursuri de pregatire. 

Curs de pregatire - examen de acces la stagiu se va organiza in functie de cerere, la sediul filialei, cu durata de 40 de ore, disciplinele predate : Evaluarea intreprinderii ( 8 ore); Contabilitate-IFRS ( 16 ore); Fiscalitate ( 8 ore); Audit ( 4 ore); Doctrina si deontologie profesionala (4 ore)

Taxa de participare: 600 lei

Cei interesati pot sa depuna la filiala cererea de inscriere la curs zilnic, intre orele 8-16 . 

Cererile de inscriere se pot transmite prin e-mail ceccarmures@ceccarmures.ro, prin fax 0265/268798 sau se pot depune personal la sediul filialei din str.Marton Aron nr.14 din Tg.Mures.

 

2. Procedurile de echivalare a examenului de admitere la stagiu, pt absolventii programelor de masterat

 Continutul dosarului de  echivalare a examenului de admitere la stagiu, categoria experti contabili

Dosarele de echivalare se primesc la Directia de specialitate din cadrul CECCAR  

Se descarca    aici    Anexe aici

Institutiile de invatamint superior care au incheiat cu CECCAR protocoale de colaborare aflati de pe site-ul central www.ceccar.ro

 ...................................................................................................

Examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2018

 

Examenul se va desfăşura la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Teodor Mihali, nr. 56, Cluj Napoca, ora 09.00, Amfiteatru etaj 2. 

 

* În ziua de 21 aprilie 2018, ora 09.00, se va organiza proba scrisă cu o durată de 6 ore. Nota de promovare pentru proba scrisă este de 7 (şapte);

Accesul candidaţilor în sală se face in intervalul orar 08.00-08.30 pe baza cărţii de identitate (nu vor avea acces în sala de examen, candidaţii fără document de identitate).

 

* În ziua de 28 aprilie 2018, ora 10.00, se va organiza proba orala pentru candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă;

* Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului  din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi numai un calculator de birou.

 

EXAMENUL ESTE SUPRAVEGHEAT AUDIO-VIDEO.

 Examen de aptitudini, sesiunea 21 – 28 aprilie 2018 

 

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi mai au dreptul să participe în următoarele două sesiuni consecutive.

De asemenea, pentru sesiunea examenului de aptitudini din aprilie 2018 se pot inscrie si candidatii care se încadrează pentru reducerea/recunoaşterea perioadei de stagiu reglementată de art. 2 alin. (7) şi alin. (8), respectiv de art. 43 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul privind efectuarea stagiului.

Înscrierea la examenul de aptitudini (dosarele de înscriere se primesc la filială în perioada 12 - 19 martie 2018) se face pe baza următoarelor documente:

o    copia legalizată de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

o    cerere de inscriere  (tip se afla la filiala)

o    copie după actul de identitate(BI/CI);

o    copie după certificatul de casatorie (unde este cazul)

o    certificat de cazier judiciar în termen;

o   certificat medical de la medicul psihiatru sau neurolog (apt fizic si psihic pentru exercitarea profesiei);

o    2 fotografii tip BI.

o   Taxele percepute pentru inscrierea la examen sunt cele aprobate de Conferinta Nationala, respectiv 175 euro pentru categoria expert contabil si 125 euro pentru categoria contabil autorizat, contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar cu şină. Dosarul se depune la filiala Mures. 

Tematică pentru categoria experți contabili - click aici

Tematică pentru categoria contabili autorizați - click aici

-------------------------------------------------------------------------------

Examen aptitudini sesiunea 10-17 noiembrie 2018

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 10 și 17 noiembrie a.c., examenul de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat.

Examenul va consta în două probe: proba scrisă, în data de 10 noiembrie, și proba orală, ce va avea loc la 17 noiembrie 2018.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu;
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverință medicală;
 • două fotografii tip BI/CI.

 

Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la următoarele două sesiuni consecutive.

Tematica examenului de aptitudini   AICI

Continutul dosarului de inscriere la examen se descarca AICI
 

 ........................................................................................................

Acte necesare la inscriere in Tabloul Corpului dupa promovarea examenului de aptitudini:

Formular de inscriere     Cerere AICI 

Formular  Fisa personala  Aici

Formular  Juramant  Aici

 
 
           .................................................................................................................. 

 

 

 

 

 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009